ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατηγορια 7 

Ο τεχνικός ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε εργοδότη για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο.

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι  σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι υποδείξεις είναι γραπτές και καταγεγραμμένες σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην επιχείρηση ενώ ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Η εταιρεία έχοντας εμπειρία αρκετά χρόνια στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας αναλαμβάνει κάθε μορφής και μέγεθος επιχείρησης.