πιστοποιητικαδεη κατηγορια 5 πιστοποιητικα δεη 2 κατηγορια 5 πιστοποιητικα δεη 3 κατηγορια 5

Σε κάθε νέα ή παλιά ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών από αδειούχους εγκαταστάτες. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ηλεκτρολόγου.

Τα πιστοποιητικά απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ :

  1. Σε κάθε νέα αίτηση ηλεκτροδότησης νέων οικοδομών είτε για παροχή εργοταξιακού ρεύματος είτε για μόνιμη σύνδεση.
  2. Σε κάθε τροποποίηση της παροχής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα ,επαύξηση ισχύος ,αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
  3. Σε κάθε περιοδικό επανέλεγχο κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία της σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Για τις κατοικίες ο επανέλεγχος διενεργείται κάθε 14 χρόνια ενώ για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια.